28 Şubat 2023

Gösterim: 368

50/d Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin 33/a Kapsamında Atanması

09.02.2023 tarih ve 32099 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 84 üncü maddede Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilen araştırma görevlilerinin geçici 84 üncü madde ile getirilen düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin ekteki dilekçe ve istenen belgelerle birlikte 09.08.2023 tarihi mesai bitimine kadar kadrosunun bulunduğu Fakülteye / Bölüme / Anabilim Dalına istenen belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Talep dilekçesi ve istenen belgeler için tıklayınız.

 

Söz konusu maddenin “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.” hükmü uyarınca yapılacak düzenlemelerse Birimlerimize ayrıca duyurulacaktır.

 

İlgililere duyurulur.